PTA Internationella Engelska Skolan i Bromma
Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationellla Engelska Skolan i Bromma (PTA IESB)

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Bromma (PTA IESB).

§ 2 Föreningens ändamål

PTA IESB är en förening vars främsta syfte är att tillvara ta elevernas intresse och behov i skolan.

Föreningens ändamål är att följa utvecklingen inom skolans område och efter behov stödja, agera, följa och påverka arbetet vid Internationella Engelska Skolan i Bromma i frågor av allmänt intresse, samt att vid behov fungera som länk mellan familj och skola.

Föreningen skall se till att intressanta aktiviteter anordnas för elever och föräldrar.

§ 3 Säte

Föreningens säte är i Bromma, Stockholms kommun.

§ 4 Medlem

Medlem är förälder/vårdnadshavare till elev vid Internationella Engelska Skolan i Bromma och som betalar medlemsavgift.

Som passiv medlem kan, efter styrelsebeslut, även den som har annan anknytning till skolan antas.

§ 5 Medlemsavgift

Medlem betalar endast en medlemsavgift oavsett antal egna barn/elever som går i Internationella Skolan i Bromma. Avgiften fastställs på ordinarie årsmöte, att gälla för det aktuella läsåret.

§ 6 Utträde

Medlem som inte längre har barn i Internationella Skolan i Bromma ges automatiskt utträde ur föreningen. Detta gäller även medlem som inte betalt medlemsavgiften innan årsskiftet.

Medlem kan själv till styrelsen begära sitt utträde ur föreningen, varvid erlagd årsavgift ej återbetalas.

Styrelsen kan utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens syfte och ändamål, bryter mot dess stadgar eller annars handlar på sådant sätt att föreningen skadas. För beslut om uteslutning fordras att minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter röstar för en uteslutning. Utesluten medlem har rätt att få sin sak prövad på årsmötet. Utesluten medlems årsavgift återbetalas ej.

§ 7 Klassrepresentanter

Vid höstterminsstarten varje läsår utser föräldrarna i varje klass minst två representanter som skall företräda klassen i PTA IESB.

§ 8 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, allmänt möte och styrelsemöte.

§9 Årsmöte

Årsmöte ska hållas inom 2 månader efter läsårets start. Kallelse ska ske tidigast 6 veckor och senast två veckor före mötet.

Kallelsen skall, förutom mötesformalia, innehålla förslag till dagordning, valberedningens förslag till styrelse mm, styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning. Revisorerna ska lägga fram revisionsberättelse samt årsredovisning.

Vid årsmötet ska styrelsen lägga fram verksamhetsberättelse och årsredovisning. Revisorerna ska lägga fram revisionsberättelse.

Medlem som vill få en fråga behandlad på årsmötet ska minst en vecka före årsmötet skriftligen tillställa styrelsen denna.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig. Beslutet fattas i normalfallet med enkel majoritet.

Vid årsmötet ska minst följande ärenden förekomma:

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsmän för mötesprotokollet
 5. Godkännande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd (kan uppskjutas till ev votering)
 7. Fastställande av att mötet blivit stadgeenligt utlyst
 8. Presentation och godkännande av verksamhetsberättelse
 9. Presentation och revisionsberättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
 11. Val av styrelsens ordförande
 12. Val av övriga styrelsemedlemmar
 13. Val av revisor och revisorssuppleant
 14. Val av valberedning, samt utse sammankallande
 15. Beslut om medlemsavgift
 16. Förslag från medlemmar
 17. Övriga ärenden
 18. Avslutning

§ 10 Allmänt möte

Allmänt möte avhålls då styrelsen finner det nödvändigt. Styrelsen ska också anordna allmänt möte inom en månad eller det att sådan begäran kommit in till styrelsen undertecknad av minst 50 medlemmar eller PTA representanter från minst 5 olika klasser.

Kallelsen skall ske senast två veckor före mötet. Förslag som skall tas upp till beslut ska skriftligen lämnas till styrelsen minst en vecka i förväg.

§ 11 Styrelsen

Styrelsen är, då inte årsmöte eller allmänt möte är samlat, föreningens högst beslutande organ. Styrelsen består av två representanter från varje årskurs. Styrelsen har en av årsmötet utsedd ordförande, samt utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

Styrelsen har rätt att, om någon av funktionärerna avgår, genomföra fyllnadsval i styrelsen för denna post. Vid styrelsemöte kan en representant för skolledningen närvara.

Mandatperioden är ett år, från årsmöte till årsmöte. Styrelsen företräder föreningen. Föreningens firma tecknas av ordförande och en ledamot i förening, eller ordförande och kassör i förening, eller kassör och en ledamot i förening.

Styrelsens uppgifter är att verka för föreningens syften, företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer samt svarar för den löpande verksamheten. Därutöver ska styrelsen verkställa beslut fattade vid årsmöten och allmänna möten samt handha och ansvara för föreningens medel.

Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande. För beslut krävs enkel majoritet.

Kallelse till styrelsemöte skall utgå till styrelseledamöterna minst en vecka innan mötet.

Vid styrelsemöte ska föras protokoll, som ska justeras av ordförande. Styrelsens sekreterare ska upprätta lista över betalande medlemmar.

Uppdrag som styrelseledamot upphör om ledamoten utesluts eller om ledamoten begär det. Anmälan om avgång görs till styrelsen. Om ordförande avgår i förtid ersätter vice ordförande. Om en styrelseledamot i övrigt avgår i förtid skall återstående styrelseledamöter vidta åtgärder för att ny styrelseledamot tillsätts för den återstående mandattiden.

För föreningens förbindelser häftar endast föreningens tillgångar.

§ 12 Röstandel

Vid årsmöte och allmänt möte äger varje närvarande förälder/vårdnadshavare en röst. I det fall en elev har flera vårdnadshavare som delar på vårdnaden tillfaller en rösträtt respektive vårdnadshavare i det fall bägge är närvarande vid mötet. Röstningen får ej ske genom ombud.

§ 13 Röstning

Röstningen sker öppet. Medlem lan begära sluten omröstning. I samband med detta skall rösträknare utses. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

§ 14 Valberedning

Valberedning består av minst två personer och maximalt en per årskurs. En av dessa utses som sammankallande. Valberedningen väljs av årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte.

Valberedningen ska föreslå styrelseordförande, revisor och revisorssuppleant, samt övriga ledamöter i styrelsen enligt § 11.

Medlem äger rätt att senast en vecka före möte, vid vilket val förekommer, till valberedningen lämna förslag på kandidater till de befattningar till vilka val skall ske.

Valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som valberedningen har. Ytterligare kandidatnomineringar kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater ska ha godtagit nomineringen.

§ 15 Revisor

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses på ordinarie årsmöte en revisor och en revisorssuppleant. Räkenskaperna ska omfatta verksamhetsår och räkenskapsår och vara avslutande för revision senast 4 veckor före ordinarie årsmöte.

§ 16 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 augusti till och med 31 juli påföljande år.

§ 17 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring får lämnas av styrelsen eller enskild medlem. Förslaget ska skriftligen lämnas till styrelsen senast en vecka innan årsmötet. För stadgeändring fordras beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande allmänna möten, med minst en månads mellanrum, varav det ena skall vara årsmöte.

§ 18 Upplösning

För föreningens upplösning fordras beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav det ena ska vara årsmöte.

Upplöses föreningen ska beslut om fördelning av föreningens tillgångar fattas av de två allmänna mötena.

Fördelningen skall göras så att den på allra bästa sätt gynnar skolans elever. Om inget beslut fattas ska tillgångarna tillfalla BRIS.